ORGKHIM Biochemical Holding Management Company, Joint-Stock Company
Russia, 603950,
Nizhniy Novgorod,
Belinskogo st. 55 A