Svetlana Malkina
External communications
Russia, 603950,
Nizhniy Novgorod,
Belinskogo st. 55 A